CZ - EN - FR

Stanovy

 

Nové stanovy

---------------------------------------

 

 

Česko - Rovníková Guinea - Gabon - Senegal - Guinejská smíšená obchodní komora

STANOVY KOMORY

PREAMBULE

Vědomi si potřeby rozšiřování vzájemné obchodní, podnikatelské a kulturní spolupráce mezi Českou republikou, Republikou Rovníková Guinea, Gabonskou republikou, Senegalskou republikou a Guinejskou republikou, v zájmu pomoci českým podnikatelům a podnikatelům z Republiky Rovníková Guinea, Gabonské republiky, Senegalské republiky a Guinejské republiky při navazování vzájemné spolupráce a v neposlední řadě při vědomí potřeby účinné propagace České republiky v zahraničí a naopak Republiky Rovníková Guinea, Gabonské republiky, Senegalské republiky a Guinejské republiky v České republice, rozhodli jsem se založit smíšenou obchodní komoru pod názvem Česko - Rovníková Guinea - Gabon - Senegal - Guinejská smíšená obchodní komora (dále jen „Komora“)

I. část
Základní ustanovení
§ 1
Název a sídlo

1. Komora je právnickou osobou, která byla založena v souladu s §§ 49, 51 zákona č. 42/1980 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.

2. Komora nese název: Česko - Rovníková Guinea - Gabon – Senegal – Guinejská smíšená obchodní komora.

3. Komora sídlí na adrese: Staroměstské nám. 15/603, Praha 1, PSČ 110 00

4. Komora je neziskovou organizací a může zřizovat své pobočky, zastoupení a delegace v České republice.

5. Komora je právnickou osobou podle českého práva a ve své činnosti se řídí právem České republiky.

§ 2
Předmět činnosti Komory

Předmětem činnosti Komory je vytváření prostoru pro rozvoj obchodních a kulturních styků.
K dosažení tohoto účelu provádí Komora především tyto činnosti:

1. Obstarávání a poskytování informací o:
- obchodních příležitostech
- obchodních partnerech
- legislativních podmínkách obchodování
- zvyklostech a zvláštnostech obchodních vztahů

2. Zprostředkování obchodních kontaktů:

- vyhledávání obchodního partnera pro nabídku nebo poptávku
- zajištění obchodních jednání při podnikatelských misích, včetně tlumočení apod.

3. Komora přispívá k rozvoji úzké spolupráce se systémem státních orgánů, se sítí obchodních komor, se sdruženími podniků, s vývozními konsorcii, jakož i se všemi dalšími veřejnými či soukromými subjekty, které projeví zájem, mimo jiné i prostřednictvím realizace společných projektů a iniciativ.

4. Komora si dále klade za cíl:

a) rozvíjet kontakty s hospodářskými a finančními orgány, společenskými organizacemi, sdruženími, hospodářskými a finančními činiteli a kruhy těchto zemí za účelem podpory vztahů na poli hospodářském a obchodním

b) rozvíjet komunikaci, výměnu informací a znalostí prostřednictvím časopisů, věstníků, hospodářských zpravodajů, zpráv, katalogů, seznamů, specializovaných databází, konferencí a seminářů, reklamy ve sdělovacích prostředcích, webových stránek na internetu atd.

c) obchodním subjektům z Rovníkové Guineje, Gabonu, Senegalu a Guineje, které se usadí v ČR za účelem podnikání, poskytovat podporu a napomáhat k zajištění pozitivních výchozích podmínek a českým hospodářským subjektům poskytovat podporu v případě jejich podnikání v Rovníkové Guineji, Gabonu, Senegalu a Guineji

d) vyvíjet asistenční a poradenskou činnost pro podniky, směřující k podpoře rozvoje hospodářských a obchodních aktivit

e) napomáhat v základní orientaci a následně konkretizovat příležitosti ke spolupráci mezi podniky, jakož i k investicím podniků z Rovníkové Guineje, Gabonu, Senegalu a Guineje v ČR a českých podniků v Rovníkové Guineji, Gabonu, Senegalu a Guineji

f) pořádat vzdělávací setkání a studijní pobyty za účelem šíření kultury, zahrnující i organizování jazykových kurzů

g) poskytovat nezbytnou podporu obchodním misím

h) přispívat k řešení obchodních sporů, ke kterým došlo mezi českými fyzickými nebo právnickými osobami a osobami z Rovníkové Guineje, Gabonu, Senegalu a Guineji, přátelským způsobem či prostřednictvím rozhodce či rozhodčího soudu

i) provádět jakoukoli další činnost přispívající k dosažení vlastních cílů v souladu s právními předpisy ČR

II. část
§ 3
Získávání finančních prostředků

1. Finanční prostředky nutné k obstarání nezbytného vybavení Komory a k dosažení jejích sílů jsou získávány:

- z členských příspěvků
- dobrovolných příspěvků
- darů a odkazů
- výnosů z činností uvedených v § 2 těchto stanov

2. Získané prostředky budou evidovány v souladu s legislativou České republiky a budou vynakládány na zabezpečení činnosti Komory v souladu s rozhodnutími valné hromady a dalších orgánů Komory.

III. část
§ 4
Členství v Komoře

1. Členy Komory mohou být fyzické a právnické osoby z České republiky, Rovníkové Guineje, Gabonu, Senegalu a Guineje, společnosti, ústavy a instituce působící v těchto zemích, jejichž způsobilost k právním úkonům není jakkoli omezena, které budou přínosem pro splnění výše uvedených cílů Komory a které uhradí členský příspěvek. Pokud splňují výše uvedené podmínky, mohou být členy i fyzické a právnické osoby, společnosti, ústavy a instituce z jiných států. Členství v Komoře vzniká zápisem do seznamu členů Komory a zaplacením členského příspěvku. Představenstvo projedná každou přihlášku zájemce o členství v Komoře a představenstvo rozhodne o přijetí člena a o zápisu do seznamu členů Komory.

2. Členství v Komoře je jednoleté a není-li vypovězeno formou doporučeného dopisu zaslaného k rukám prezidenta alespoň jeden měsíc přede dnem jeho uplynutí, prodlužuje se automaticky vždy o jeden rok.

3. Členové Komory mají hlasovací právo, kterým se podílejí na rozhodování Komory. Každý člen má jeden hlas, a to nezávisle na výši členského příspěvku jím uhrazeným.

4. Každý člen může formulovat své návrhy, které musí předložit prezidentovi Komory, aby pak mohly být zahrnuty na pořad valné hromady.

5. Členství v Komoře končí:

a) vystoupením člena z komory, a to dnem doručení písemného oznámení představenstvu
b) zrušením členství, které může být zrušeno z následujících důvodů:

i. člen porušuje stanovy komory nebo prokazatelným způsobem opakovaně jedná v příkrém rozporu s cíli a zásadami Komory a poškozuje její zájmy a její dobré jméno
ii. na majetek člena byl v souladu se zákonem č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání, v platném znění, prohlášen konkurs nebo se změnil předmět jeho činnosti natolik, že přestal být v souladu s podmínkami a cíli Komory
iii. člen je v prodlení s placením příspěvku podle těchto stanov, přestože byl na toto prodlení opakovaně upozorněn
iv. člen opakovaně nedodržuje rozhodnutí orgánů Komory
v. člen – fyzická osoba byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin nebo za trestný čin spáchaný z nedbalosti, pokud takový trestný čin souvisí s podnikáním či veřejnou činností takové osoby.

c) zánikem členství z důvodu vstupu člena do likvidace nebo u fyzické osoby úmrtím

6. Člen Komory je oprávněn se proti rozhodnutí o zrušení členství odvolat k valné hromadě prostřednictvím prezidenta Komory, přičemž písemné a řádně odůvodněné odvolání musí být prezidentovi Komory doručeno písemně do 15 dnů od doručení oznámení o zrušení členství. Rozhodnutí o zrušení členství musí být členovi sděleno doporučeným dopisem.

7. V případě ukončení členství jakoukoli formou nemá žádný člen majetková ani jiná práva vůči Komoře.

§ 5
Členské příspěvky

1. Pro účely stanovení členského příspěvku se členové dělí na:

a) fyzické osoby, podnikatele a společnosti
b) ústavy a instituce
c) finančně či jinak podporující členy

2. Výši příspěvků stanovuje představenstvo každý rok.

3. Příspěvky musí být zaplaceny 15 dnů od doručení žádosti o jejich úhradu.

4. Pro první období od vzniku Komory jako právnické osoby do 31. prosince 2006 jsou členské příspěvky stanoveny následovně:

a) fyzické osoby, podnikatelé a společnosti 500 EURO (slovy: pět set Euro)
b) ústavy a instituce: 50 EURO (slovy: padesát Euro)
c) finančně či jinak podporující členové: volná výše příspěvku

5. Pokud člen ve lhůtě 15 dnů od doručení žádosti představenstva podle předchozího odstavce nezaplatí příspěvek, k jehož zaplacení se zavázal, dostává se do prodlení a nemá nárok na žádné plnění ze strany komory do doby, než splní svůj závazek.

6. Člen, jež je v prodlení s úhradou členských příspěvků, bude vyzván k úhradě formou doporučeného dopisu a pokud ani v přiměřené náhradní lhůtě stanovené v této výzvě nezajistí úhradu členských příspěvků, bude na základě rozhodnutí představenstva vyškrtnut ze seznamu členů.

7. Finanční rok pro účely členského příspěvku začíná 1. ledna a končí 31. prosince.

§ 6
Práva a povinnosti člena Komory

1. Členové Komory mají zejména tato práva:

a) účastnit se jednání valné hromady, hlasovat na ní a uplatňovat své návrhy na činnost Komory
b) vyjadřovat se k rozpočtu Komory a jeho plnění
c) volit a být voleni do všech orgánů Komory
d) využívat za výhodných podmínek stanovených představenstvem produkty komory (vzdělávání, konzultace, organizační a technická podpora)

Každý člen disponuje na valné hramadě jedním hlasem. Člen je oprávněn hlasovat pouze v případě, že řádně uhradil své členské příspěvky (to neplatí v případě, že je od placení příspěvku osvobozen) a není proti němu vedeno řízení o ukončení členství v Komoře.

2. Členové Komory mají tyto povinnosti:

a) platit ve stanovené lhůtě členský příspěvek
b) dodržovat stanovy Komory a plnit usnesení z valné hromady a rozhodnutí představenstva
c) v souladu se zákonem o ochraně osobních dat poskytovat Komoře údaje pro kartotéku a oznamovat změny údajů vedených v seznamu členů Komory
d) zachovávat mlčenlivost o důvěrných záležitostech Komory, o údajích a informacích jejích členů, které by mohly mít charakter obchodního tajemství

IV. část
§ 7
Orgány Komory

1. Orgány Komory jsou:

a) Valná hromada
b) Představenstvo
c) Prezident Komory
d) Viceprezident Komory
e) Dozorčí rada
f) Generální tajemník

2. Funkce v orgánech Komory jsou čestné.

3. Funkční období je tříleté a opakovaná volba do těchto orgánů je možná.

§ 8
Valná hromada

1. Valná hromada je vrcholným orgánem Komory a každý její člen má právo účastnit se jejího zasedání. Valná hromada zasedá nejméně jednou ročně. Může však zasedat vždy, kdy to bude nutné.

2. Členy valné hromady jsou statutární zástupci členů Komory, pokud jsou tito právnickými osobami. U členů – fyzických osob se valné hromady zúčastňují přímo tyto osoby. Každý člen může být zastoupen na valné hromadě zplnomocněným zástupcem prostřednictvím písemné plné moci, a to i jiným členem Komory rovněž na základě písemné plné moci. Členové Komory mohou na valnou hromadu vyslat i své další zástupce, kteří budou mít statut hosta a nebudou mít hlasovací právo. Hlasovací právo nemají rovněž zaměstnanci Komory, pokud jsou na valné hromadě přítomni.

3. Valná hromada je svolávána prezidentem Komory anebo jeho jménem viceprezidentem Komory. Prezident Komory má možnost svolat valnou hromadu vždy, když to sám uzná za vhodné.

4. Prezident Komory je povinen svolat valnou hromadu do 15 dnů od rozhodnutí představenstva o jejím konání. Na žádost alespoň jedné třetiny členů, zaslané k rukám prezidenta Komory, je prezident povinen svolat valnou hromadu nejpozději do dvou měsíců od doručení žádosti. První valná hromada bude zakladateli Komory svolána do tří měsíců od provedení registrace Komory.

5. Oznámení o svolání musí obsahovat pořad jednání, datum, místo a hodinu konání a program valné hromady. Oznámení musí být zasláno členům nejméně 15 dnů přede dnem konáním valné hromady.

6. Řádná valná hromada musí projednat minimálně tento program:

a) projednává a schvaluje výroční zprávu představenstva o činnosti a hospodaření a účetní závěrku Komory za uplynulý rok, schvaluje rozdělení hospodářského výsledku po zdanění a případně přijímá opatření na vypořádání ztráty

b) projednává a schvaluje výroční zprávu dozorčí rady

c) projednává a schvaluje plán činnosti a rozpočet na další rok

d) stanovuje výši a termín splatnosti členského příspěvku, pokud to nesvěřila do pravomoci představenstva

7. Dále valné hromadě přísluší následující činnosti:

a) volí a odvolává členy představenstva a stanoví jejich počet v maximálním počtu pěti členů
b) volí a odvolává členy dozorčí rady
c) je oprávněna jmenovat čestného prezidenta Komory, a to z řad zvláště významných osob z okruhu institucí
d) projednává návrhy a rozhoduje o návrzích členů představenstva
e) projednává a rozhoduje o doplnění nebo o změně stanov
f) rozhoduje o zániku Komory
g) rozhoduje v dalších věcech, které jsou jí vyhrazeny těmito stanovami

8. Valná hromada je vždy usnášeníschopná, pokud:

a) Oznámení o svolání bylo členům zasláno nejméně 15 dnů přede dnem konání valné hromady a bylo v něm uvedeno místo, den, hodina a pořad jednání. Za platné zaslání oznámení o svolání se považuje i takové, které bylo zasláno elektronickou poštou.

b) Je ve stanovenou hodinu přítomna alespoň třetina členů Komory. Pokud tomu tak není, zasedá valná hromada opětovně v den, na kdy je svolána náhradní valná hromada. Náhradní valná hromada je usnášení schopná, pokud je přítomna alespoň desetina všech členů.

9. Jednání valné hromady řídí prezident Komory, v jeho nepřítomnosti jím pověřený viceprezident nebo jiný člen představenstva.

10. Ke schválení usnesení valné hromady je nezbytný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta. Pokud má valná hromada rozhodnout o změně stanov nebo zániku Komory, je nutný souhlas dvoutřetinové většiny přítomných členů.

11. O přijatých rozhodnutích valné hromady se vyhotovuje zápis, který podepisuje prezident a generální tajemník Komory.

§ 9
Představenstvo

1. Představenstvo je nositelem všech pravomocí, které nenáleží výslovně valné hromadě, vykonává rozhodnutí valné hromady, předkládá valné hromadě návrhy koncepce a plán činnosti, návrhy rozpočtu, účetní závěrku a výroční zprávu.

2. Představenstvo zajišťuje správu Komory a projednání všech záležitostí podmiňujících její řádný chod. Představenstvo je tříčlenné až pětičlenné.

3. Představenstvo na svém prvním zasedání zvolí ze svého středu prezidenta a viceprezidenta.

4. Představenstvo může podle tématických a zájmových okruhů a oblastí činnosti komory rozhodnout o založení studijního a pracovního výboru. Členy výboru jsou členové Komory a jejich zástupci.

5. Představenstvo jmenuje generálního tajemníka.

6. Pokud se uvolní funkce člena představenstva, zajistí představenstvo její opětovné obsazení tak, že oznámí tuto skutečnost všem členům Komory s žádostí o vyjádření případného zájmu o výkon této funkce, a následně jmenuje jednoho z členů, který takto o její výkon projevil zájem.

7. Představenstvo rozhodne o obdržené žádosti o členství, o žádosti o opětovné přijetí za člena Komory nebo o návrhu na zrušení členství při zasedání následujícím po jejich obdržení. Představenstvo sděluje svá usnesení dotčeným osobám spolu s důvody, které k nim vedly.

8. Představenstvo dále provádí zejména tyto činnosti:

a) přijímá vnitřní předpisy Komory ve všech věcech s výjimkou otázek výlučně svěřených do pravomoci valné hromady
b) provádí zápisy do seznamu členů Komory a dohlíží na vedení tohoto seznamu
c) spravuje majetek Komory
d) vede účetnictví Komory
e) svolává valnou hromadu
f) zajišťuje publikační, dokumentační a studijní činnost Komory
g) činí veškerá opatření nezbytná k zajištění řádné činnosti Komory

9. Představenstvo rozhoduje na svých zasedáních o záležitostech, které jsou zařazeny na pořad jednání. Zasedání představenstva svolává prezident Komory zpravidla jedenkrát měsíčně. Z jednání je pořizován zápis.

10. Představenstvo je usnášení schopné pokud:

a) oznámení o svolání zasedání představenstva bylo zasláno členům představenstva nejméně 10 dní předem písemně na adresu jejich bydliště, kterou uvedli, a byl v něm uveden den, hodina, místo a pořad jednání. Svolání zasedání formou elektronické pošty se považuje za platné.

b) je přítomna alespoň nadpoloviční většina členů představenstva

11. Rozhodnutí představenstva je podmíněno souhlasem nadpoloviční většiny hlasů všech přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta. Zastoupení členů představenstva není přípustné. Zasedání a rozhodování představenstva může proběhnout i za použití telekomunikační a výpočetní techniky a výměnou dokumentů. Dnem rozhodnutí je v tomto případě den, kdy svou vůli projevil poslední z členů představenstva.

12. Na žádost jednoho nebo více členů představenstva mohou být rozhodnutí přijímána tajným hlasováním.

13. Člena představenstva, který se bez oprávněného důvodu nezúčastní tří po sobě následujících zasedání, má možnost představenstvo odvolat z funkce člena představenstva.

14. O zasedání a rozhodnutích představenstva se pořizuje zápis, který na konci každého zasedání členové představenstva schvalují a po jeho schválení je založen v sídle Komory.

§ 10
Prezident Komory

1. Prezident zastupuje Komoru navenek. Prezident je oprávněn přenést výkon jednotlivých úkonů nebo jednotlivé pravomoci na viceprezidenta.

2. Prezident je volen představenstvem a musí být vybrán z úřadujících členů představenstva. Prezident předsedá valné hromadě a představenstvu, řídí jednání a hlasování. V případě rovnosti hlasů je jeho hlas rozhodující.

3. Na písemnou žádost alespoň dvou členů představenstva je prezident povinen svolat zasedání představenstva do 15 dnů od doručení žádosti prezidentovi.

4. Prezident je oprávněn činit v období mezi zasedáními představenstva veškerá opatření a rozhodnutí nezbytná k zajištění řádné činnosti Komory s výjimkou těch, která jsou stanovami vyhrazena valné hromadě.

5. K samostatnému podpisu v případech přesně specifikovaných administrativních záležitostí je prezident oprávněn zmocnit generálního tajemníka.

§ 11
Viceprezident

1. V případě nepřítomnosti či zaneprázdnění prezidenta vykonává jeho pravomoci viceprezident, který jedná samostatně jménem Komory. V tomto případě přísluší viceprezidentovi všechna práva a povinnosti vyplývající z funkce prezidenta.

§ 12
Generální tajemník

1. Generálnímu tajemníku je svěřeno operativní řízení činnosti Komory. Generální tajemník je jmenován představenstvem. Generální tajemník se zúčastňuje zasedání veškerých orgánů Komory, s výjimkou zasedání dozorčí rady.

2. Generální tajemník je nadřízený personálu Komory a jako takový dohlíží na realizaci pokynů a rozhodnutí jednotlivých orgánů Komory a pokynů představenstva.

3. Generální tajemník je zodpovědný za administrativní záležitosti Komory, ve kterých spolupodepisuje spolu s prezidentem. Samostatně generální tajemník podepisuje v případech takových administrativních záležitostí, v nichž je k tomu zmocněn prezidentem.

4. Na rozdíl od peněžních prostředků, které musí být uloženy v pokladně Komory pro jeho běžné potřeby, a jejichž výše je stanovena prezidentem, nakládá generální tajemník s ostatními peněžními prostředky podle nařízení představenstva a na základě písemných pokynů, opatřených podpisem prezidenta.

5. Generální tajemník nesmí být členem Komory. Plat generálního tajemníka určuje představenstvo.
6. Do jmenování generálního tajemníka, či ve výjimečných případech, je představenstvo oprávněno převzít řídící kompetence generálního tajemníka či udělit přesně specifikované složky těchto kompetencí jednotlivým členům představenstva.

§ 13
Statutární orgán, zastupování a podepisování za Komoru

1. Statutární orgán Komory tvoří prezident, viceprezident a generální tajemník. Jménem Komory jedná a podepisuje prezident samostatně, nebo viceprezident a generální tajemník společně.

2. Podepisování za Komoru se děje tak, že k vytištěnému či napsanému názvu Komory připojí svůj podpis prezident samostatně či viceprezident společně s generálním tajemníkem. V případě, že se jedná o právní úkon, jehož peněžně vyjádřená hodnota je vyšší než 50.000,- Kč, podepisuje prezident společně s viceprezidentem, nebo prezident společně s generálním tajemníkem.

§ 14
Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Komory, kontroluje obchodní a účetní knihy a dohlíží na správné vedení Komory. Funkční období členů dozorčí rady je jednoroční a členství v dozorčí radě je možné opakovaně.

2. Dozorčí rada má tři členy, kteří jsou voleni valnou hromadou. Členové dozorčí rady se mohou valné hromady účastnit, nemohou však na ní hlasovat. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se s hlasem poradním všech zasedání představenstva. Členové dozorčí rady nemohou být členy představenstva.

3. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, který svolává jednání dozorčí rady, a to nejméně jedenkrát ročně. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny svých členů. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda.

4. Dozorčí rada je povinna informovat valnou hromadu o výsledcích prováděné účetní revize, a to alespoň jedenkrát ročně při příležitosti schvalování účetní uzávěrky formou výroční zprávy.

V. část
§ 15
Zásady hospodaření

1. Komora odpovídá za závazky celým svým majetkem.
2. Komora hospodaří se svým majetkem, který nabývá v souladu s částí II. těchto stanov.
3. Komora hospodaří na základě rozpočtu, který schvaluje představenstvo a valná hromada.
4. Účetní závěrka za uplynulý kalendářní rok musí být projednána představenstvem nejpozději do konce března následujícího roku.
5. Účetním obdobím Komory je kalendářní rok.
6. Komora vede předepsaným způsobem účetní agendu, sestavuje roční účetní závěrky i zvláštní účetní závěrky, které po projednání v dozorčí radě předkládá představentvo valné hromadě ke schválení.
7. Představenstvo poskytuje účetní a statistické údaje příslušným orgánům v rozsahu způsobem a v termínech stanovených obecně závaznými právními předpisy.
8. Hospodářský výsledek - zisk po zdanění lze:
a) ponechat jako nerozdělený zisk
b) použít k vytvoření rezervního fondu
9. Hospodářský výsledek – ztrátu lze uhradit:
a) z rezervního fondu vytvořeného v minulém rozpočtovém období
b) z nerozděleného zisku Komory v minulém období
c) dodatečnými platbami členů Komory
O způsobu krytí ztráty rozhoduje valná hromada.

10. Běžné hospodaření Komory se řídí obecně závaznými právními předpisy. Za řádné hospodaření Komory, vedení evidence, dodržování stanoveného rozpočtu a plnění povinností odpovídá představenstvo.

VI. část
§ 16
Zrušení a zánik Komory

1. Valná hromada má možnost rozhodnout o zrušení komory včetně způsobu likvidace a jmenování likvidátora v případě, že byl návrh na její zrušení řádně zařazen na pořad jednání a usnesení bylo přijato dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů s hlasovacím právem.

2. V případě rozhodnutí o zrušení rozhodne valná hromada též o způsobu naložení s majetkem Komory, který zůstane po vypořádání všech závazků Komory.

3. Pro likvidaci Komory i vypořádání jejího majetku platí obecně závazné právní předpisy.

VII. část
§ 17
Závěrečná ustanovení

1. Fungování jednotlivých orgánů komory, zastoupení a delegací může upravit interní organizační řád ve shodě s těmito stanovami.

2. Případné návrhy změn nebo dodatků k těmto stanovám musí být před jejich projednáním a povinným schválením na valné hromadě písemně oznámeny členům Komory. Změny stanov schvaluje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

3. Záležitosti, které tyto stanovy neupravují, se řídí platným právním řádem ČR.

4. Stanovy Komory schvaluje Ministerstvo průmyslu a obchodu podle zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím v platném znění a nabývají účinnosti dnem zápisu Komory do obchodního rejstříku.

5. Tyto stanovy byly projednány a schváleny na řádné valné hromadě Komory dne 15.5. 2006.